יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
דף הבית דבר המנהל אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר

שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים חוזר מנכ"ל סג/ 7 (א), אדר א' התשס"ג – מרס 2003 טופס אישור הורים לשימוש באתר.doc טופס לקבלת הסכמת הורה / אפוטרופוס לכבוד הורי התלמיד/ה _______________ הנדון: קבלת הסכמתכם להכללת בנך/בתך בפעילויות אתר האינטרנט שמוסדנו הקים/יקים כתובת האתר היא: http://www.tzurimschool.edu1.org.il האתר נבנה/ייבנה לצורך המטרות האלה: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ באתר כללים/ייכללו התכנים האלה: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ בהתאם להוראות של משרד החינוך לא יכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות. ברצוננו לשלב את הנשאים הבאים בפעילויות האתר: א. רישום שמות תלמידים ב. כתובות הדוא"ל של התלמידים ג. הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם ד. שימוש בקולות תלמידים ה. שיתוף תלמידים בפורומים ו. פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים. כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך. נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם ושלחוהו לבית הספר. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם. בכבוד רב, תאריך: ________________ חתימת המנהל/ת: ___________________

 
 
חדשות
מידע להורים ולתלמידים
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מעורבות חברתית
תוצרי תלמידים
אורח חיים בריא ומקיים
חיים ברשת
למידה בשעת חירום.