יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר המנהל אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
דף מידע- זכויות ושירותים בקהילה להם זכאים תלמידי בית הספר בעלי איפיון של נכי נפש ו-PDD

דף מידע- זכויות ושרותים בקהילה.doc דף מידע זכויות ושירותים בקהילה להם זכאים תלמידי בית הספר בעלי איפיון של נכי נפש המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל סיוע מביטוח לאומי יש להגיש בקשה לקבלת אחוזי נכות וקצבת נכות בביטוח לאומי. קצבת נכות נחלקת לשתיים : קצבת ילד נכה, מתחת לגיל 18 וקצבת בוגר, מעל גיל 18. תהליך תביעת נכות בביטוח לאומי : התביעה תוגש בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד בטופס תביעת גמלה לילד נכה (ניתן להורידו באתר המוסד לביטוח לאומי באינטרנט). חלק מהטופס יש להעביר לפסיכיאטר המטפל למילוי וחתימה. לאחר מילוי הטופס יש להחזירו לסניף ולהמתין לזימון לוועדה רפואית, בה נקבעים אחוזי הנכות. גמלת ילד נכה : גמלה לילד נכה משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם ללקות הילד ומידת תלותו בזולת. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת. גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים וגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי. סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד. גמלת בוגר : מי שמלאו לו 18 שנים עליו להגיש בקשה חדשה לקצבת בוגר על מנת שימשיך לקבל את הקצבה. אחוזי הנכות מקנים, בהתאם להחלטת ביטוח לאומי, אפשרות לשיקום מקצועי, הכולל אבחון, הכשרה מקצועית והשמה במסגרות תעסוקה, תוך ליווי צמוד. פטור מתשלומים בקופות החולים למקבלי גמלת ילד נכה מקבלי גמלת ילד נכה פטורים מתשלום בקופות החולים עבור שירותים שונים (ביקור אצל רופא, התחייבות עבור טיפול בביה"ח, ביקור במכונים ובמרפאות חוץ). הפטור ניתן באופן אוטומטי. לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי. הנחה במס רכישה ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי 100% נכות (דירה המשמשת למגורי הילד). במסגרת ההטבה ישלמו ההורים מס בשווי 0.5% בלבד משווי הרכישה. למימוש ההטבה יש להגיש למיסוי מקרקעין אישור על קבלת הגמלה מבטל"א, טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה וטופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין. סיוע בשכר דירה בן 18 ומעלה, המתמודד עם מגבלה נפשית, המתקיים מקצבת ביטוח לאומי בגין אי כושר השתכרות בשיעור מעל 75% ,ומוגדר כחסר דירה, עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר דירה. את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ (עמידר, מתן חן, מ.ג.ע.ר). לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא מסמכים רלוונטיים, וכן אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא: כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות המהווה את המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. תוקף התעודה הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור. הנחה בתחבורה הציבורית מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר יציבה בשיעור העולה על 74% ומקבלי קצבת נכות כללית המקבלים גם הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת הזכאות מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. במידה ולא הונפקה תעודה ניתן לפנות בכתב לאגף התחבורה הציבורית. הנחה בשירותי הטלפון של בזק הורים המקבלים עבור ילדם גמלת ילד נכה בשיעור 100% זכאים להנחה בשירותי הטלפון של בזק (50% מדמי שימוש, התקנה והעתקה וכן בגובה 60 פעימות מונה בחודש). יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, לצרף את המסמכים המתאימים ולשלוח אל אגף השיקום במשרד הרווחה. לאחר שמתקבל האישור יש לפנות איתו למשרדי בזק לצורך מימוש ההנחה. בעלי נכות בשיעור של 80% ומעלה, המקבלים קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה זכאים להנחה בגובה 50% מדמי השימוש הקבועים ודמי ההתקנה וההעתקה של קו הטלפון. כמו כן ניתנת הנחה בגובה 60 פעימות מונה בחודש. יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, ניתן להוריד את הטופס ישירות מאתר חברת בזק. יש לצרף אל הטופס צילום של תעודת הזהות' , אישורים של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה, תצלום חשבון הטלפון האחרון. במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף. את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח לאגף השיקום במשרד הרווחה. במידה ותאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה. במקרה שמקבלת הקצבה מתגורר בבית הוריו - יש לרשום או להוסיף את שמו בבעלות על קו הטלפון.ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו. הנחה בארנונה הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה/ בוגר המקבל קצבת נכות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה. גובה ההנחה ניתן עפ"י החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. לצורך מימוש הזכות יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. מס הכנסה הורה לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור 100% זכאי לשתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. זכות זו תקפה גם עבור בוגר מעל גיל 18, במידה וגר בבית הוריו ותלוי בהם. ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה. לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים ולהגיש מסמכים רלוונטיים. דמי מחלה בגין היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות נזקק החוק קובע כי עובד שהוא הורה, אפוטרופוס או משפחת אומנה של אדם עם מוגבלות בכל גיל, (ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי חוק זה) הנעדר מעבודתו בשל השגחה, טיפול או ליווי של האדם עם המוגבלות - יוכל לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורה או ימי החופשה שלו, לפי בחירת העובד, עד 15 ימים בשנה. הזכות גדלה ל-30 יום בשנה כאשר מתמלא אחד מן התנאים הבאים: מדובר בהורה יחיד; האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית; בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור; בן הזוג הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי. סל שיקום לנכי נפש לסל שיקום זכאי בגיר (מעל 18) שאובחן כמתמודד עם מגבלה נפשית והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי (או ע"י פסיכיאטר מורשה כי הנו בעל מגבלה נפשית ב-40% נכות לפחות ומעונין בקבלת שירותי שיקום ממשרד הבריאות. סל שיקום הנו סל של שירותי שיקום בקהילה בתחומים השונים הניתנים ע"י חברות ועמותות שונות המצויות בפיקוח משרד הבריאות. הסל כולל שירותי שיקום בדיור (הוסטל כוללני/מתוגבר, קהילה תומכת, דיור מוגן, דירות מוגנות) ובתעסוקה (מועדון תעסוקתי, מפעל מוגן, תעסוקה נתמכת), השלמת השכלה, שירותי חונכות, שירותים הנוגעים לשעות הפנאי (תוכנית עמיתים, מועדונים חברתיים) מתאמי טיפול, טיפולי שיניים וסיוע מקרן שיקום. במקביל למילוי טפסי הפנייה לועדת סל שיקום, יש להמציא אישור עדכני מביטוח לאומי על כך שמוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי ב-40% נכות לפחות. במידה ואינו מוכר בבטל"א יש להתחיל לפעול לצורך הכרה. עם זאת, מי שאינו מעוניין או שנמנע ממנו לפנות לקבלת אחוזי נכות מבטל"א יכול להיעזר ברשימת פסיכיאטרים שפרסם משרד הבריאות. לצורך קביעת פגישה עם פסיכיאטר יש לפנות טלפונית לרופא, בביה"ח בו עובד, ולבקש לקבוע פגישה לצורך קביעת אחוזי נכות לסל שיקום. לאחר מילוי הטפסים הנדרשים לצורך ההפניה לוועדת סל שיקום מעביר הגורם המפנה את הטפסים לרכזת השיקום המחוזית במשרד הבריאות. רכזת השיקום תזמן את המתמודד, בני משפחתו והגורם המפנה לוועדה, בה יוחלט בשיתוף עם המתמודד לאלו שירותי שיקום בקהילה הוא זקוק ולאיזו רמת ליווי. לאחר שהתקבלה ההחלטה בועדת סל שיקום יפנה המתמודד, בעזרת המטפל העיקרי, למסגרות שיקום שונות בקהילה המספקות שירותים כפי שאושרו לו בוועדה. לאחר שיבחן מספר שירותים יבחר המתמודד את השרות המתאים לו ולשאיפותיו ובמידה והשירות יחליט לקבלו יחל את תהליך השיקום המובנה. תחום הדיור: קיימות מספר אפשרויות סיוע בתחום הדיור, ברמות שונות בהתאם לצרכי המשתקם. השקום נעשה תוך ליווי הדיירים ברמה המתאימה לצרכיהם. הוסטלים- ההוסטל הינו מסגרת דיור משותפת לנפגעי נפש. רבים מההוסטלים מחולקים לדירות אשר מתפקדות כיחידות דיור בפני עצמן. קיימים הוסטלים כוללניים והוסטלים מתוגברים, כאשר לכל הוסטל ישנו את קהל היעד שלו, ע"פ קבוצת גיל ורמות תפקוד ובהתאם לכך גם מידת המעורבות של אנשי הצוות ואופי המעורבות. בהוסטל מצויים מדריכי שיקום, האחראים לסייע לדייר בתהליך השיקום שלו, באמצעות ליווי אישי וקבוצתי. בנוסף, כל דיירי ההוסטל מלווים על ידי עובדת סוציאלית שאחראית על תוכנית השיקום של כל אחד. דיור מוגן- בדיור מוגן הפונה רשאי להתגורר בכל דירה שיבחר, בין אם הדירה בבעלותו, שייכת לדיור ציבורי או בשכירות, ובתנאי שהיא ראויה למגורים. כמו כן יכול מקבל השירות לחלוק את הדירה עם שותפים (מתמודדים או לא) או לגור בה בגפו. בנוסף, ישנן מסגרות של דיור מוגן המציעות לפונים דירות בשכירות ואף אחראיות לצייד את הדירה בריהוט בסיסי ולתחזוקתה. במקרים אלו נותן השירות של הדיור המוגן רשאי לקבוע את מספר השותפים בדירה ואת זהותם. הדגש הוא על ליווי של הדיירים ע"י אנשי הצוות, הכולל אמהות בית ועובדת סוציאלית, המבקרות בדירה בתדירות משתנה. הליווי הינו בהתאם לרמת האינטנסיביות הנדרשת מתוך הצרכים של הדיירים ומשתנה בהתאם לכך. דיור לווין - שירות של מדריכי שיקום למתמודדים במסגרת הקהילה. השירות זהה לשירות הדיור המוגן ונבדל ממנו בדרגת העצמאות של דייריו ובתכיפות המפגשים שלהם עם מדריכי השיקום. כל מתמודד אשר מקבל את השירות "דיור לווין" זכאי לליווי של מדריך שיקום בהיקף שנקבע לו על ידי ועדת השיקום. אחריותו של מדריך השיקום היא לסייע לפונה בתפקודים בהם הוא זקוק ומבקש עזרה. בנוסף, במסגרת השירות פועלת עובדת סוציאלית האחראית על תוכנית השיקום של מקבלי השירות. תעסוקה : השירותים ניתנים בשלוש רמות: 1. מועדון לאנשים אשר עדיין לא רכשו הרגלי תעסוקה 2. מפעל מוגן בו המשתקמים עוברים הסתגלות דומה למפעל נורמטיבי.3. תעסוקה נתמכת בה משולבים המשתקמים במקומות עבודה בשוק החופשי תוך ליווי, הדרכה וקשר שוטף עם המעסיק.בנוסף לכך התכנית כוללת גם שירותי אבחון תעסוקתי והשמה תעסוקתית. בעיקרו, שיקום תעסוקתי דרך מסגרת סל שיקום של משרד הבריאות מתייחס בעיקר להשמה בעבודה בשוק החופשי, בתנאים מוגנים, שעות מופחתות ודגש על התאמת סביבת העבודה לצרכים, תוך ליווי מתמשך במקום העבודה ע"פ הצורך. קרן שיקום : סיוע ברכישת מוצרים לבית במקרה וקיים צורך דחוף ברכישה של מוצרים בסיסיים חסרים, וכמו כן מימון של דברים אשר חיוניים לתהליך השיקום. בוועדת סל שיקום יש להעלות את הנושא של קרן שיקום עם פירוט מרבי של הצרכים והרציונאל השיקומי, במקרה שלא מדובר במוצרים לבית. לאחר האישור העקרוני של וועדת סל שיקום מתכנסת וועדת קרן שיקום. הפנייה לוועדת קרן שיקום, צריכה להיעשות ע"י עובד מקצועי מעורב המלווה את הפנייה לסל שיקום ואת מימוש הזכויות. הבקשות צריכות להיות מלוות בהצעת מחיר או בהערכת עלות הצרכים המבוקשים. גובה הסכום המאושר בד"כ הינו העלויות המינימאליות שניתן לרכוש את אותו מוצר בשוק. במידה ויש צורך דחוף בסיוע מקרן שיקום חשוב להעלות את הנושא כבר בוועדת סל שיקום עם פירוט רחב ככל האפשר באילו מוצרים יש צורך ומה הנימוקים לבקשה. טיפולי שיניים : השתתפות במימון טיפול שיניים ממושכים לנפגעי נפש, נכנס לסל השירותים בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, על מנת לאפשר טיפולי שיניים לאנשים, שהטיפול מהווה חלק מתהליך שיקומם. טיפולי השיניים לנכי נפש זכאי סל השיקום, ניתנים במרפאות שיניים בקהילה, הנמצאות בהסדר עם משרד הבריאות, שירות בריאות הנפש, בעלות רישיון מרפאת שיניים של תאגיד. • הזכאות לטיפול היא חד פעמית בהתאם לסל השירותים. • יש להתחיל ולסיים את הטיפול תוך 12 חודשים מתאריך האישור. • במקרים מיוחדים יינתן אישור לטיפול משמר מתום לא פחות משנתיים מסיום הטיפול. ולטיפול משקם, מתום לא פחות מ-5 שנים מסיום הטיפול. • תהליך מימוש הזכות : המטופל מופנה לוועדת סל שיקום לבדיקת זכאותו לטיפול שיניים. לאחר קביעת זכאותו לטיפול שיניים בוועדת סל שיקום, יופנה המטופל ע"י רכז שיקום, עם טופס הפניה, למרפאת שיקום קהילתית. שירותי תמיכה למשפחות בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות http://bizchut.org.il/he/ עוצמה- פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש www.ozma.org.il ממ"ן – קהילת משפחות מתמודדי נפש באינטרנט www.maman.org.il קש"ת – קורס להכשרת הורים ובני משפחה המתמודדים עם מחלת נפש לתקשורת בדרך קוגניטיבית dorit60@zahav.net.il עמותת אנוש - http://www.enosh.org.il/ טלפון : 074-7556100 מילם - מרכזי הייעוץ של מילם נועדו לסייע לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחה. ישנם מספר סניפים ברחבי הארץ . לרשימת הסניפים הכנסו לאתר- http://www.enosh.org.il/Index.asp?ArticleID=5902&CategoryID=740&Page=1 הערה: צוות בית הספר ריכז לכם ההורים את המידע הרלוונטי לזמן כתיבת המסמך. בכל מקרה ומצב יש לבדוק את הדברים מול המוסדות הרלוונטיים. אנחנו עומדים לרשותכם לייעוץ, הכוונה וכל סיוע נדרש. דף מידעזכויות ושירותים בקהילה להם זכאים תלמידי בית הספר בעלי איפיון של PDD המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל סיוע מביטוח לאומי יש להגיש בקשה לקבלת אחוזי נכות וקצבת נכות בביטוח לאומי. קצבת נכות נחלקת לשתיים : קצבת ילד נכה, מתחת לגיל 18 וקצבת בוגר, מעל גיל 18. תהליך תביעת נכות בביטוח לאומי : התביעה תוגש בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד בטופס תביעת גמלה לילד נכה (ניתן להורידו באתר המוסד לביטוח לאומי באינטרנט). חלק מהטופס יש להעביר לפסיכיאטר המטפל למילוי וחתימה. לאחר מילוי הטופס יש להחזירו לסניף ולהמתין לזימון לוועדה רפואית, בה נקבעים אחוזי הנכות. גמלת ילד נכה : גמלה לילד נכה משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם ללקות הילד ומידת תלותו בזולת. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת. גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים וגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי. סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד. תביעה לגמלה עבור ילד בספקטרום האוטיסטי ניתן להגיש עם הפנייה להכרה של משרד הרווחה. העובד הסוציאלי במשרד הרווחה הוא שיעביר את התביעה לביטוח הלאומי. גמלת בוגר : מי שמלאו לו 18 שנים עליו להגיש בקשה חדשה לקצבת בוגר על מנת שימשיך לקבל את הקצבה. אחוזי הנכות מקנים, בהתאם להחלטת ביטוח לאומי, אפשרות לשיקום מקצועי, הכולל אבחון, הכשרה מקצועית והשמה במסגרות תעסוקה, תוך ליווי צמוד. פטור מתשלומים בקופות החולים למקבלי גמלת ילד נכה מקבלי גמלת ילד נכה פטורים מתשלום בקופות החולים עבור שירותים שונים (ביקור אצל רופא, התחייבות עבור טיפול בביה"ח, ביקור במכונים ובמרפאות חוץ). הפטור ניתן באופן אוטומטי. לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי. משרד הרווחה-השירות לטיפול באדם עם אוטיזם לצורך הכרה בשירות יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים אשר תפנה בשימכם לשירות. לצורך ההכרה נדרשת אבחנה מוסמכת ומנומקת. משפחות המוכרות ע"י השירות זכאיות לקבל, בין היתר, נופשונים, קייטנות ומסגרות דיור חוץ ביתיות. זכאויות במסגרת סל הבריאות לפי חוק הבריאות, ילדים עד גיל 18 שאובחנו בספקטרום האוטיסטי זכאים לאבחון ראשוני אחד ולעד שלושה טיפולים בשבוע. הטיפולים ניתנים בפיזיותרפיה, בקלינאות תקשורת, בריפוי בעיסוק, בייעוץ על ידי עובדים סוציאליים ובטיפול פסיכולוגי. האבחון והטיפולים נקבעים על פי צורכי הילד וניתנים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. הפנייה נעשית באמצעות טופס התחייבות) טופס 17 ( למטפלים ומכונים שקופות החולים נמצאות איתם בהסדר. טיפולי שיניים ברחבי הארץ פועלות 14 מרפאות שיניים שהוקמו ע"י משרד הרווחה ומנוהלות ומופעלות ע"י אקים. מרפאות אלו מתמחות במתן טיפולי שיניים לאנשים המתמודדים עם עם מגבלה. בעלי מגבלה המתגוררים בדיור חוץ ביתי, מעונות פנימיה והוסטלים, זכאים לטיפול חינם. בעלי מגבלה המתגוררים בקהילה זכאים לטיפול בתעריף סמלי עבור טיפולים המתומחרים במחירון לנזקקים של משרד הבריאות. בנוסף, קיימת מרפאת השיניים של בית איזי שפירא, שהוקמה בכדי לתת טיפול איכותי בקהילה לילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים שאינם יכולים לקבל טיפול במרפאות רגילות. המרפאה פועלת ברישיון משרד הבריאות ומוכרת על ידו .לקביעת תור יש לפנות לבית איזי שפירא: רחוב איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה. טלפון: 7701222 - 09 פקס: 7710465 - 09 הנחה במס רכישה ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי 100% נכות (דירה המשמשת למגורי הילד). במסגרת ההטבה ישלמו ההורים מס בשווי 0.5% בלבד משווי הרכישה. למימוש ההטבה יש להגיש למיסוי מקרקעין אישור על קבלת הגמלה מבטל"א, טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה וטופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין. סיוע בשכר דירה זכאים לקצבת ביטוח לאומי בגין אי כושר השתכרות של 75% או יותר ומוגדרים כחסרי דירה, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה. את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ (עמידר, מתן חן, מ.ג.ע.ר). לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות יש להמציא מסמכים רלוונטיים, וכן אישורי הכנסה : יש להמציא אישור על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן יש להציג אישורים עדכניים מעת לעת, לפי הפירוט הבא: כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא זמנית, יש להציג אישור עדכני כל שישה חודשים. כאשר קצבת אי הכושר מביטוח לאומי היא יציבה, יש להציג אישור עדכני כל 12 חודשים. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות, מונפקת תעודת זכאות שהנה המסמך המאשר את עצם הזכות לסיוע בשכר דירה, רמת הסיוע וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. תוקף התעודה הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור. הנחה בתחבורה הציבורית מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר יציבה בשיעור העולה על 74% ומקבלי קצבת נכות כללית המקבלים גם הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת הזכאות מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. במידה ולא הונפקה תעודה ניתן לפנות בכתב לאגף התחבורה הציבורית. הנחה בשירותי הטלפון של בזק הורים המקבלים עבור ילדם גמלת ילד נכה בשיעור 100% זכאים להנחה בשירותי הטלפון של בזק (50% מדמי שימוש, התקנה והעתקה וכן בגובה 60 פעימות מונה בחודש). יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, לצרף את המסמכים המתאימים ולשלוח אל אגף השיקום במשרד הרווחה. לאחר שמתקבל האישור יש לפנות איתו למשרדי בזק לצורך מימוש ההנחה. בעלי נכות בשיעור של 80% ומעלה, המקבלים קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה זכאים להנחה בגובה 50% מדמי השימוש הקבועים ודמי ההתקנה וההעתקה של קו הטלפון. כמו כן ניתנת הנחה בגובה 60 פעימות מונה בחודש. יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, ניתן להוריד את הטופס ישירות מאתר חברת בזק. יש לצרף אל הטופס צילום של תעודת הזהות' , אישורים של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה, תצלום חשבון הטלפון האחרון. במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף. את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח לאגף השיקום במשרד הרווחה. במידה ותאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה. במקרה שמקבלת הקצבה מתגורר בבית הוריו - יש לרשום או להוסיף את שמו בבעלות על קו הטלפון.ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו. הנחה בארנונה הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה/ בוגר המקבל קצבת נכות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה. גובה ההנחה ניתן עפ"י החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. לצורך מימוש הזכאות יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. מס הכנסה הורה לילד עם PDD המקבל גמלת ילד נכה בשיעור 100% זכאי לשתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. זכות זו תקפה גם עבור בוגר מעל גיל 18, במידה וגר בבית הוריו ותלוי בהם. ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה. לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים ולהגיש מסמכים רלוונטיים. דמי מחלה בגין היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות נזקק החוק קובע כי עובד שהוא הורה, אפוטרופוס או משפחת אומנה של אדם עם מוגבלות בכל גיל, (ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי חוק זה) הנעדר מעבודתו בשל השגחה, טיפול או ליווי של האדם עם המוגבלות - יוכל לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורה או ימי החופשה שלו, לפי בחירת העובד, עד 15 ימים בשנה. הזכות גדלה ל-30 יום בשנה כאשר מתמלא אחד מן התנאים הבאים: מדובר בהורה יחיד; האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית; בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור; בן הזוג הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי. הסעות וליווי ילדים עד גיל 21, הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, זכאים להסעה מביתם לביה"ס בו הם לומדים ובחזרה. ההסעה ניתנת בהתאם לצרכיו של הילד ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. האחריות לארגון ההסעות ולמימונן חלה על הרשות המקומית. מסגרות תעסוקה מיועדות לבוגרים מגיל 18++ על בסיס התאמה וזמינות המסגרת. מדיניות היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם. היא לפתח שירותי תעסוקה בהתאם לצורכי האוכלוסייה. השיבוץ במסגרות תעסוקה נעשה עפ"י שיקולים מקצועיים המתחשבים בגיל, במצב הבריאות, במידת החומרה של האוטיזם וברמה השכלית. בני אדם עם אוטיזם משולבים בתעסוקה בשוק החופשי או תעסוקה נתמכת ומי שתפקודם נמוך משולבים בתעסוקה מוגנת. משרד הרווחה מפעיל באמצעות עמותות וארגונים כגון אלו"ט ובית אקשטיין, מרכזי יום טיפוליים שיקומיים ברחבי הארץ. מרכזי היום מיועדים לבוגרים בספקטרום האוטיסטי אשר סיימו את לימודיהם, שעקב מצבם התפקודי אינם מסוגלים להשתלב עצמאית בשוק העבודה החופשי. עבור שהות במרכז יום ישנה השתתפות כספית של 10% מקצבת הנכות. בוגר אשר אינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו למסגרת התעסוקה הקהילתית, זכאי להשתתפות הרשות המקומית במימון הסעה. ההורים אמורים לארגן ולממן את ההסעה, ולקבל החזר עד לסכום של כ-1500 ש"ח בחודש. עבור בוגרים עצמאיים יותר קיימים שירותי השמה, המאפשרים להשתלב בהדרגה במקומות עבודה שונים. בשילוב יחידני בקהילה העובד עובר אבחון תעסוקתי מטעם משרד התמ"ת לבחינת יכולות התעסוקה וההשתכרות., ובהתאם לכך נקבע שכרו. למימוש הזכות יש צורך בהכרה של השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם וP.D.D. . המסמכים אשר יידרשו: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצבו הרפואי והתפקודי של הבוגר. דו"ח חינוכי של בית הספר המתייחס באופן ריאלי למצבו של הבוגר. על הדו"ח להכיל תיאור של מכלול התפקודים מבחינת התלות בזולת, יכולת ביצוע עצמאית ומידת ההשגחה הצמודה הנחוצה. דיור חוץ ביתי משרד הרווחה- השירות לטיפול באדם עם אוטיזם וPDD אחראי על הקמת מסגרות דיור חוץ ביתי, מימונן והפיקוח עליהן. מסגרות הדיור מופעלות בידי ארגונים וספקי שירותים כגון אלו"ט ובית אקשטיין. ישנם כמה סוגים של "בית לחיים", על פי יכולות התפקוד השונות של הדיירים - מתפקוד עצמאי ועד לתלות סיעודית וכן בהתאם להתנהגותם של הדיירים. לדיור זכאים ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, מגיל 12 ומעלה. לצורך מימוש הזכות יש לבקש במחלקת הרווחה הפנייה לסידור חוץ מוסדי. כאשר מדובר בילדים עד גיל 18, תתקיים ישיבה של ועדת החלטה במחלקה לשירותי רווחה בנוכחות המפקח המחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם. לאחר אישור המועמד יועברו המסמכים לועדת השמה מחוזית של משרד הרווחה אשר מתאימה את המועמדים למסגרות. התאמתו של המועמד להשמה תיבדק מטעם מסגרת הדיור המיועדת באמצעות תצפיות בביתו או במסגרת בה הוא נמצא במשך היום. ועדת קבלה של המסגרת המיועדת תחליט אם המועמד מתאים למסגרת זו. החלטת הועדה תועבר לעובדת הסוציאלית בשירותים החברתיים (רווחה) והיא תעבירה להורים. לעיתים יש צורך לחכות ברשימת המתנה עד השלמת מכרז של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם להפעלה של מסגרת חדשה. תהליך ההשמה החוץ ביתית עלול להמשך זמן רב, על כן מומלץ להתחיל בו לפחות שנה מראש. במקרה של דיור עבור נער עד גיל 18, מועברים תשלומי הביטוח הלאומי )גמלת ילד נכה ( למשרד הרווחה ולהוסטל. כמו כן נדרשת השתתפות ההורים בהתאם לחישובי זכאות. עבור בוגרים מעל גיל 18, 80% מקצבת הנכות מועברים למסגרת החוץ ביתית ו- 20% נשארים בידי מקבל הקצבה. סוגי הדיור הקיימים : בית עם השגחה פסיכיאטרית: נועד לאוטיסטים עם בעיות התנהגות קשות ולאלו הזקוקים לעזרה רבה בתפקודי היום יום. בית כוללני: פתוח בחלקו לקהילה, מופעל 24 שעות וכולל תעסוקה יומית. הבית נועד לאוטיסטים עם קושי רב בויסות גירויים, בעיות התנהגות וצורך רב בעזרה בתפקודי היום יום. בית לחיים בקהילה - הוסטל: מיועד לאוטיסטים המסוגלים להשתמש בשירותי הקהילה ולהיות מעורבים בה. דירה בקהילה: מיועדת לבעלי תפקוד עצמאי הזקוקים לתמיכה והכוונה בחייהם העצמאיים. שירותי תמיכה למשפחות : בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות http://bizchut.org.il/he/ אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים : http://www.alut.org.il/ בית לורן – המרכז למשפחה המתמודדת עם PDD / אוטיזם טלפון : 036703077 הערה: צוות בית הספר ריכז לכם ההורים את המידע הרלוונטי הנכון לזמן כתיבת המסמך. בכל מקרה ומצב יש לבדוק את הדברים מול המוסדות הרלוונטיים. אנחנו עומדים לרשותכם לייעוץ, הכוונה וכל סיוע נדרש.

 
 
חדשות
מידע להורים ולתלמידים
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מעורבות חברתית
תוצרי תלמידים
אורח חיים בריא ומקיים
חיים ברשת
למידה בשעת חירום.